Overeenkomst                                  

tussen                                                                            en
 
Naam                                                                             Liesbeth van Gool
Geboortedatum                                                            contact@liesbethvangool.nl
Adres                                                                              +31622225208  
Postcode Woonplaats
Telefoon
 
 
1. U hebt ervoor gekozen om een coachingtraject aan te gaan met Liesbeth van Gool
 
Beginsituatie: in te vullen nav kennismakingsgesprek
 
Doel van de coaching is: in te vullen nav kennismakingsgesprek 

 
Het werken aan de realisatie van het doel is een creatief en motiverend proces dat energie van u vraagt maar u ook veel oplevert. Voor het bereiken van uw doel hebt u met uw coach een traject afgesproken. Het persoonlijke doel kan tijdens tussenevaluaties worden aangescherpt of bijgesteld. Voorafgaand aan de uitvoering van het traject spreken wij af hoe we zullen werken.
 
Van uw coach kunt u verwachten:
 • deskundige begeleiding en ondersteuning bij uw ontwikkeling; dit betekent dat u in elk stadium van het traject kunt rekenen op adequate ondersteuning
 • een vertrouwelijke behandeling; dit betekent dat geen enkele informatie aan derden gegeven wordt tenzij na uw goedkeuring.
 
Het welslagen van uw ontwikkelingstraject is in hoge mate afhankelijk van uw eigen inzet. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen ontwikkeling;
 
Uw coach verwacht van u:
 • dat u actief en open meewerkt in het coachingsproces; dit betekent dat u in alle openheid de gesprekken houdt met uw coach, geen informatie achterhoudt en geen dubbele agenda hanteert; 
 • dat u zich houdt aan de afspraken die u met uw coach maakt; 
 • dat u uw reflectieverslag en eventuele huiswerkopdrachten ook daadwerkelijk uitvoert.
   
2.      Coaching is een persoonlijk proces 
 
Haal er dus zoveel mogelijk uit!
 
 • Leg een (digitale) werkmap of -schrift aan, waarin u alles, wat in dit traject aan de orde komt, vastlegt en bewaart.
 • Maak tijdens en zeker na de gesprekken met uw coach aantekeningen. Tijdens deze gesprekken worden zaken geanalyseerd en op een rij gezet. Er worden u wellicht vragen gesteld waar u niet direct antwoord op weet, schrijf ze op, zodat u er later meer aandacht aan kunt besteden. Door aantekeningen te maken en door, na het gesprek, een gespreksverslag te maken, houdt u voor uzelf vast wat voor u belangrijk is en kunt u de rode draad in uw proces ontdekken en vasthouden.
 • Doe eventuele ‘huiswerk’-opdrachten en maak aantekeningen van uw ervaringen.
 • Noteer en bewaar wat voor u van belang is, zoals de inhoud en resultaten van de gesprekken met uw coach en de daar gemaakte afspraken; de door u gemaakte opdrachten; de ontwikkelingen die u doormaakt en de inzichten die u verkrijgt.
 • Uw coach verwacht naar aanleiding van ieder gesprek, een kort reflectieverslag (zie punt 3) van u.  Maak dit bij voorkeur op de dag waarop u het gesprek hebt gehad. Dit verslag is voor u een middel om vast te houden wat voor u van belang was in het gesprek en dient voor uw coach als feedback. Zij kan dan beter sturing geven aan de inhoud van uw traject, en een en ander beter op uw proces aanpassen.
 
U bent verantwoordelijk voor uw eigen ontwikkeling; u geeft zelf vorm en inhoud aan uw ontwikkelingsproces.
 
 
3.      Het reflectieverslag
 
Met behulp van uw coach staat u stil bij uw persoonlijk (en professioneel) functioneren en uw wensen, doelen en mogelijkheden voor de toekomst. Stilstaan bij is nadenken over, reflecteren op. In dit kader is reflectie gericht op het verwerven van inzicht in en bewustwording van uw functioneren, uw wensen, uw doelen, belemmeringen en mogelijkheden. U gaat meer bewuste keuzes maken, u leert anders omgaan met obstakels, u ziet nieuwe, andere perspectieven. Dit is een creatief en motiverend proces dat niet gemakkelijk is, en u zeker energie zal kosten maar u ook nieuwe energie oplevert. Uw coach begeleidt u in dit proces.
 
Het de bedoeling dat u na elk gesprek, na elke bijeenkomst een kort reflectieverslag maakt (als het enigszins kan nog dezelfde dag) waarbij u stilstaat bij:
 • wat er allemaal aan de orde is geweest;
 • wat u in het bijzonder is bijgebleven, wat u heeft aangesproken;
 • of u het ook anders kunt/wilt bekijken en hoe dan;
 • welke conclusies u aan e.e.a. verbindt;
 • wat u er in de praktijk wilt mee doen en hoe u dat wilt aanpakken;
 • welke leerdoelen u zichzelf hierin stelt;
 • welke vragen u nog hebt.
Op deze manier
 • houdt u de ervaringen die u opdoet voor uzelf vast; 
 • worden deze minder vrijblijvend, verbindt u er consequenties aan;
 • ontdekt u de rode draad in uw verhaal;
 • geeft u feedback aan uw coach en kunt u er weer op inhaken.        
 
4.            Evaluatie en rapportage 
 
Tussenevaluaties vinden plaats tijdens het coachtraject door middel van het invullen van een evaluatieformulier door cliënt en bespreking daarvan met de coach. De resultaten van deze evaluaties zullen worden gebruikt om zo nodig de vorm en inhoud van het coachtraject bij te sturen.
Eindevaluatie vindt plaats na afloop van het coachtraject door middel van het invullen van een eindevaluatie formulier door cliënt en bespreking daarvan met de coach.
 

5.            Enkele praktische zaken
 
Aanvang coaching
          Het eerste gesprek vindt plaats op: 
 
Duur, tijd en plaats van de sessies
 • Een sessie voor Personal Coaching duurt 1 uur en daar komt de voorbereiding en verslaglegging bij. In totaal wordt dan 1,5 uur in rekening gebracht.
 • Het traject bestaat, in principe, uit 6 gesprekken. De coachingsessies worden gehouden op een vaste of wisselende locatie. In overleg wordt bepaald waar de gesprekken zullen plaatsvinden.
Afspraken nakomen
          Van u wordt verwacht dat u gemaakte afspraken nakomt. Mocht dit onverhoopt echt niet lukken, dan dient u uiterlijk 1 werkdag (24 uur) voor de               afspraak ons hiervan te berichten en een nieuwe afspraak te maken. Binnen deze termijn bent u gehouden het honorarium voor de gemiste                     sessie te voldoen.
 
Honorarium
          Het honorarium bedraagt € 75,00 per sessie, inclusief voorbereiding & verslaglegging. Dit bedrag is inclusief BTW.
 
Wijze van betalen
          U ontvangt een factuur. U dient ervoor zorg te dragen dat deze factuur binnen 14 dagen wordt betaald.
 
 
Plaats:                                                                                 Datum: 
 
Handtekening :                                                               Handtekening Coach: